Teaching and Methodical books


Theory and methodology of geographical science Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
Social geography Соціальна географія: підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. - К.: Фенікс, 2019. - 304 с.

Основи соціальної географії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 39 с.

Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.

Population geography with the basics of demography Сегіда К. Ю. Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка. – Харків, 2018. – 82 с.

Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії». – Видання третє. Доповнене. – Харків, 2015. – 54 с.

Tourist and recreational resources of the world Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
Geography of domestic tourism Гусєва Н. В. Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 101 с.

 

Information geography and GIS Нємець К.А., Кравченко К.О. Інформаційна географія та ГІС: навчальнометодичний посібник. – Харків, 2018. – 108 с.

Niemets Kostiantyn. Information geography & gis : textbook = Інформаційна географія та ГІС: навчально-методичний посібник (англ. мовою) / K. Niemets, K. Kravchenko, P. Kobylin, I. Telebienieva. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2023. – 92 p.

Informatics with the basics of geoinformatics Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс. - Харків, 2012 - 58 с.

 

Geographic information systems Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний – Харків, 2016 – 82 с.
Statistical methods and processing of geoinformation Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. 
Economic and social geography of Ukraine
Foreign economic relations of Ukraine Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
Geography of the Kharkiv region  

Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012. – 56 с. 

Excursion studies Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації. – Харків, 2016. – 37 с.

Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяольність». – Харків, 2014 – 38 с.

Problems of regional development Гусєва Н. В. Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 151 с.

Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: навчально-методичний посібник . – Харків, 2016 – 73 с.

Geography of the world economy Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки. – Харків, 2010. – 31 с.

 

Historical geography with the basics of ethnography Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.
Political geography with the basics of geopolitics Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс – Харків, 2010. – 100 с.

 

System analysis in tourist and recreational activities Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки – Харків, 2016. – 41 с.

 

Information technologies in territorial management Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник. – Харків, 2015. – 56 с.

 

Working with geodatabases in social geography Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник. – Харків, 2016 –  79 с.

 

Scientific workshop Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник . – Харків, 2015. – 70 с.
Geography of agriculture Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
Business management Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Менеджмент підприємницької діяльності Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012 – 124 с. 

 

Basics of human geography Ключко Л.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії» (перероблено та доповнено). – Харків‚ 2010. – 43 с.
Geography of Service Sector and Tourism Industry Нємець Л. М., Телебєнєва Є. Ю., Скриль І. А., Кобилін П. О. Географія сфери послуг та індустрія туризму: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 106. Географія. – Харків, 2022 – 39 с. 

 

Computer technologies in human geography Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки. – Харків, 2012. – 34 с. 
Pedagogical management Нємець, Л. М.,  Сегіда К. Ю., Логвинова М. О.  Педагогічний менеджмент: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 86 с.
Workshop: Basics of local studies and tourism activity Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю: «Економічна та соціальна географія»– Харків, 2014 – 44 с.


Diploma theses  Методичні вказівки виконання та оформлення дипломних робіт магістрів за освітніми програмами «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія та освітньою програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва, К. Ю. Сегіда. – Харків, 2018. – 40 с.
Practice Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.