Документація кафедри


План роботи кафедри на 2016-2017 навчальний рік
Звіт завідувача кафедри за 2016-2017 навчальний рік
Звіт завідувача кафедри за 2016-2017 навчальний рік (презентація)
Положення про кафедру
Положення про планування роботи, звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Затверджено на засіданні кафедри (протокол №3 від 17.11. 2011 р.)

Стратегічні напрями розвитку
кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
на 2012 – 2020 роки

Вступ. Стратегія розвитку кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства лежить у руслі проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні і визначає основні напрями, пріоритети, завдання реалізації останньої.
Виконання її має сприяти якісним змінам щодо підвищення конкурентоспроможності фахівців спеціальності «Економічна і соціальна географія» (бакалаврів і магістрів).
Основні стратегічні напрями розвитку кафедри:
- Оптимізація структури і змісту навчальних планів зі спеціальності «Економічна і соціальна географія»;
- забезпечення оптимальних умов навчання, самоосвіти і саморозвитку студентів;
- комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу і досліджень студентів, аспірантів і викладачів;
- розвиток дистанційного навчання;
- забезпечення умов для інноваційної діяльності кафедри;
- розвиток міжвузівського і міжнародного співробітництва;
- матеріальне забезпечення навчальної та науково-дослідної роботи.
Забезпечення інноваційної діяльності кафедри планується проводити у руслі і в тісній співпраці з інноваційним центром ХНУ імені В.Н. Каразіна, залучати до цього процесу науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів кафедри.
Навчально-методична робота

Навчальна робота буде спрямована на підготовку фахівців у галузі економічної і соціальної географії у межах Болонського процесу на основі новітніх інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. З цією метою планується:

 1. Розробка і впровадження нових лекційних курсів «Інформаційна географія і ГІС», «Інформаційні технології в територіальному менеджменті», «Моделювання соціогеосистем», «Районне планування», «Муніципальне управління». Вивчення цих дисциплін посилить теоретичну та прикладну складову навчального процесу, дозволить студентам ознайомитися з інноваційними методиками суспільно-географічних досліджень, оволодіти навичками регіонального аналізу та прогнозу.
 2. Відкриття навчальної спеціалізації «Інформаційна географія і територіальна організація суспільства» дасть можливість привабити більше абітурієнтів та підвищити конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
 3. Завершення оформлення повного комплексного навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін (методичні вказівки, навчально-методичні комплекси, словники, навчальні посібники тощо) та створення відповідної електронної бази даних. Враховуючи зростаючу кількість студентів-іноземців, 100 % забезпечення їх відповідною методичною літературою двома мовами
 4. Розробка програми альтернативних практик для іноземних студентів, забезпечивши їх відповідними методичними матеріалами.
 5. Забезпечення постійного розширення методичних та наукових матеріалів в репозиторії ЦНБ ХНУ.
 6. Використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100% мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.
 7. Розробка заходів по реалізації навчання студентів за дистанційною формою.
 8. Введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою.
 9. Більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах: конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, конкурси студентських науково-дослідних робіт ХНУ імені В.Н. Каразіна, Всеукраїнська студентська олімпіада з географії тощо. Забезпечити регулярне проведення засідань дискусійного клубу студентів (щомісяця), на яких обговорюватимуться питання розвитку суспільної географії, результати науково-дослідної роботи студентів.
 10. Посилення наукової складової при виконанні дипломних робіт на основі особистих та групових експедиційних досліджень, проходження виробничої практики на базі установ та організацій, визначення тематики реальних наукових досліджень, які можуть бути продовжені в межах аспірантури.
 11. Активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри.

 

Науково-дослідна робота

 

Робота кафедри спрямована на виконання науково-дослідної теми «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування».

Основні напрями роботи кафедри в аспекті зазначеної вище наукової тематики:

 1. Участь у конкурсах на одержання грантів та права виконувати науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету та інших коштів.
 2. Робота з аспірантами, та здобувачами, захисти кандидатських дисертацій: Кравченко К.О., Куденка О.Р., Мазурової А.В., Ткаченка С.В., Чуєва О.С., Шинкаренко Д.А.
 3. Завершення наукових досліджень «Суспільно-географічні основи стійкого розвитку українсько-російського прикордоння», «Геоекономічні та цивілізаційні основи формування глобального соціально-економічного простору», «Особливості функціонування та територіальної організації агропромислового комплексу Північно-Східного регіону України в аспекті інтеграції України до СОТ». Підготовка та публікація монографій «Сфера культури Луганської області (суспільно-географічний аспект),  «Сфера релігії Харківського регіону: проблеми та перспективи», «Агропромисловий комплекс Північно-Східного регіону України: особливості формування, функціонування та територіальної організації».
 4.  Висвітлення та обговорення результатів наукових досліджень під час щорічних науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». За підсумками роботи конференцій будуть видаватися їх матеріали, в яких відображатимуться різні аспекти проблем регіонального розвитку та методики регіональних суспільно-географічних досліджень.
 5. Проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції в районах Харківської області (щороку у червні), спрямованої на вивчення суспільно-географічних особливостей розвитку територій низового адміністративного рівня, закріплення теоретико-методичних навичок студентів, формування відповідних компетентностей. Результати досліджень будуть оформлені у вигляді звітів та презентовані районним органам державної влади і місцевого самоврядування, зокрема для використання у начально-виховному процесі закладів освіти регіону.
  В ході експедиційних досліджень буде здійснюватися виявлення найбільш здібних до наукової роботи студентів з метою подальшого навчання в аспірантурі.
 6. Видання міжрегіонального збірника наукових праць «Часопис соціально-економічної географії» (двічі на рік), що дозволяє публікувати результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри, а також розширює зв’язки кафедри з науковцями з інших регіонів України та зарубіжжя.
 7. Започаткування власного сайту «Часопису соціально-економічної географії» з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів.
 8. Організаційна робота із включення «Часопису соціально-економічної географії» до міжнародної бази даних Scopus, що дозволить підняти фаховий рівень та розширити представництво журналу за рахунок збільшення кількості публікацій англійською мовою, та підвищення якості публікацій.
 9. Наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними посібниками тощо.
 10. Робота по організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.
 11. Підвищення ефективності роботи науково-дослідної лабораторії регіональних суспільно-географічних досліджень за рахунок виконання реальних тем наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів, у т.ч. й через відповідні гранти.
 12. Проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ВНЗ та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі.

Виховна робота

Виховна робота буде спрямована на формування особистості, активної життєвої позиції студентів. Важливу роль у цьому процесі мають відігравати куратори. Основні напрями роботи:

 1. Проведення кураторських годин, на яких обговорюються проблеми навчання, виховання, формування особистісної та суспільної поведінки, національної самосвідомості тощо.
 2. Забезпечення реального функціонування органу студентського самоврядування кафедри, особливу увагу при цьому звернути на виховну роботу та наукову діяльність студентів.
 3. Залучення студентів до участі у виховних заходах на кафедрі: День першокурсника, День кафедри, День студента, Новий рік, День випускника.
 4. Культурно-масова робота: відвідування театрів, музеїв, виставок, проведення екскурсій з метою вивчення рідного краю, знайомства з різними регіонами України та зарубіжжя, що дає можливість підвищувати культурно-освітній рівень студентів.

Кадрове та матеріальне забезпечення

 1. Підвищенню фахового рівня співробітників кафедри сприятиме підготовка та захист кандидатських дисертацій за такими напрямами досліджень:

Кравченко К.О. "Суспільно-географічні та просторові особливості формування та розвитку системи розселення Харківської області" (науковий керівник - д. геогр. н., проф. К.А. Нємець)

Мазурова А.В. «Суспільно-географічні особливості просторовості організації великого міста (на прикладі міста Харкова)» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. К.А. Нємець)

Суптело Ольга Сергіївна «Глобальні міста: суспільно-географічні аспекти формування та розвитку» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Логвинова Марина Олександрівна «Суспільно-географічні особливості розвитку сільського господарства Харківської області» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Чуєв О.С. «Просторовий аналіз антропогенної інфраструктури мегаполісу через засоби ГІС (на прикладі міста Харків)» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. С.В. Костріков)

Шинкаренко Д.А. «Комунікаційна інфраструктура регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. К.В. Мезенцев)

 1. Підготовка та захист докторських дисертацій:

Гусєва Н.В. "Суспільно-географічні особливості урбаністичних процесів сучасності: теорія і практика" (науковий консультант - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Кандиба Ю.І. "Просторово-часові особливості АПК Харківської області" (науковий консультант – д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Корнус О.Г. "Соціально-географічний моніторинг здоров’я населення (теорія і практика)" (науковий консультант - д. геогр. н., проф. К.А. Нємець)

.

 1. Залучення провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців до викладання спецкурсів, читання окремих лекцій, зокрема в інтерактивному режимі, для чого необхідно створити кафедральну веб-лабораторію.
 2.  Постійне оновлення сайту кафедри трьома мовами.
 3. Постановка питання перед керівництвом факультету про обов’язкове фінансування відряджень співробітників, які працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями.
 4. Забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього простору.
 5.  Забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими комп’ютерними програмами.
 6.  Підвищення рівня забезпечення студентів комп’ютерами у співвідношенні 1 студент – 1 комп’ютер (або нетбук).