Історія кафедри


У жовтні 1934 р. на геолого-географічному факультеті Харківського державного університету було відкрито кафедру економічної географії. Кадровий склад кафедри формувався на основі трьох складових: викладачів географічного факультету Харківського інституту народної освіти, співробітників закритого у 1934 р. Українського НДІ географії та картографії, а також підготовлених власних науково-педагогічних кадрів. Першими завідувачами  кафедри були: В. П. Анісімов (1934 – 1935 рр.), І. І. Ландо (1935 – 1937 рр.), Г. А. Ваньков (1937 – 1940 рр.), Ф. Н. Трипілець (1940 – 1941, 1945 – 1973 рр.).

Наприкінці 1930-х рр. кандидатські дисертації з економічної географії захистили Ф. Н. Трипілець, М. В. П'ятигорський, О. Т. Ващенко, П. І. Сольонов, О. М. Чегорян, М. П. Демченко. Головним напрямом наукової роботи того періоду були економіко-географічні характеристики областей УРСР.

У 1940 р. кафедру економічної географії очолив Федір Никифорович Трипілець, який у 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-географічна характеристика Дніпропетровської області», у 1939 р. став доцентом.

З Харківським регіоном у 1930-х рр. пов’язана наукова діяльність ще одного видатного українського економіко-географа – Опанаса Трохимовича Ващенка. Аспірант кафедри економічної географії Харківського університету О. Т. Ващенко у 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-географічна характеристика Київської області», з 1939 р. працював доцентом кафедри економічної географії ХДУ. Після закінчення Великої Вітчизняної війни у 1945 р. зусиллями О. Т. Ващенка було створено кафедру економічної географії у Львівському університеті, якою він керував до 1984 р., був фундатором львівської економіко-географічної школи.

Після закінчення Великої Вітчизняної війни до викладацької та наукової діяльності до Харкова повернулися доценти М. В. П’ятигорський, О. М. Чегорян, М. П. Демченко – економіко-географи, які стояли у витоків економічної географії на Харківщині у 1930-х рр. У 1946 р. завідувачем кафедри економічної географії знову став доцент Ф. Н. Трипілець, який очолював її до 1973 р.

У післявоєнні роки і особливо у 50-х рр. ХХ ст. генерацію харківських економіко-географів поповнили випускники університету та педінституту довоєнних і післявоєнних років: Д. Т. Гук (1946 р.), Т. М. Трипілець, А. Б. Красильщиков (1952 р.), М. Ф. Коломієць (1954 р.), Г. М. Побережна (1955 р.), Є. О. Майковська (1957 р.). Наприкінці 1950-х рр. Т. М. Трипілець, Г. М. Побережна, М. Ф. Коломієць захистили кандидатські дисертації.

У 1950-х рр. науковцями кафедри проводились економіко-географічні дослідження південних регіонів України, зумовлені будівництвом гідротехнічних споруд у басейні Дніпра. Регіональні економіко-географічні дослідження 1950-х – 1960-х рр. були спрямовані на вивчення, головним чином, природно-ресурсного потенціалу, населення і господарства Лівобережної України, Донецько-Придніпровського економічного району, а також Харківської області.

Наприкінці 1960-х рр. кадри економіко-географів поповнили випускники Харківського університету: А. П. Голіков, В. М. Кравченко, О. Д. Якушев, В. А. Чайченко, на початку 1970-х рр. – Л. Г. Панасенко, В. І. Редін. На початку 1970-хрр. кандидатські дисертації захистили А. П. Голіков, В. М. Кравченко, О. Д. Якушев, наприкінці 1970-х – В. П. Благов, які зробили значний внесок у розвиток наукових досліджень кафедри. Всі дисертації були захищені в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова, де багато харківських випускників навчалися в аспірантурі.

З 1973 р. до 1998 р. завідувачем кафедри економічної географії був Артур Павлович Голіков, який у 1961 р. закінчив геолого-географічний факультет Харківського університету, навчався в аспірантурі на кафедрі економічної географії Московського університету і в 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Водогосподарське районування і раціоналізація водних ресурсів (на прикладі Північного Сходу України)». У 1983 р. А. П. Голіков захистив докторську дисертацію на тему «Територіальна організація водного господарства СРСР», ставши першим доктором наук у галузі економічної географії не тільки за всю історію існування кафедри економічної географії ХДУ, але і єдиним у Лівобережній Україні.

У 1970-ті роки кафедра працювала над науково-дослідною темою «Районний територіально-виробничий комплекс Північного Сходу УРСР». Увагу економіко-географів все більше привертали проблеми розміщення машинобудівного комплексу, населення і трудових ресурсів, транспорту і зв’язку, водогосподарського комплексу, природно-ресурсного потенціалу.

Почали широко використовуватись математичні методи досліджень. Кафедра однією з перших в Україні ввела викладання спецкурсу «Математичні методи в економічній географії» (1967 р.). Одним із перших посібників з математичних методів у географії, опублікованих в Україні, була праця А.П.Голікова «Математические методы в экономической географии» (1974 р.). Теоретико-методологічні питання економіко-географічного прогнозування розробляв В. М. Кравченко. У 1979 р. А. П. Голіковим і І. Г. Черваньовим було видано навчальний посібник «Математическое моделирование пространственных исследований в географии».

В економічній географії почалися процеси екологізації. Екологічні аспекти висвітлювалися при дослідженнях водогосподарських комплексів (А. П. Голіков, Л. С. Шульженко), земельних ресурсів (В. І. Редін).

Наприкінці 1970-х рр. в економічній географії почала формуватися соціальна складова. З’являються публікації, присвячені проблемам розвитку малих і середніх міст області (В. П. Благов, Л. Г. Панасенко), трудових ресурсів (Г. Є. Данилевич, В. А. Чайченко), територіальних аспектів професійно-технічної освіти (О. Г. Дейнека), маятникових міграцій у Харківській агломерації (Л. Г. Панасенко). У 1980-х рр. важливе місце почали займати дослідження проблем територіальної організації сфери обслуговування (С. О. Юрченко), розвитку рекреації і туризму (В. І. Редін).

Серед видатних випускників кафедри того періоду були Сергій Петрович Сонько, нині д. геогр. н., завідувач кафедри екології і безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва; Олександр Георгійович Дейнека, к. геогр. н., д. е. н., завідувач кафедри менеджменту на транспорті Української державної академії залізничного транспорту.

Зміна геополітичних умов після розпаду СРСР і утворення незалежної України, зміна економіко-географічного положення Харківського регіону в новій державі, необхідність розширення існуючих і встановлення нових економічних зв’язків регіону з країнами світу стали факторами формування нового напряму досліджень – міжнародних економічних відносин. У 1993 р. кафедра економічної географії Харківського університету одержала назву – кафедра соціально-економічної географії і міжнародних економічних відносин. Дослідженнями у сфері географії зарубіжних країн займалися Ю. П. Грицак, П. О. Черномаз, проблемами міжнародної економіки і міжнародних економічних зв’язків – М. В. Найдьонова.

Не менш важливими залишалися і регіональні дослідження, яким на кафедрі приділялася увага. У 1993 р. колективом авторів геолого-географічного факультету Харківського університету за редакцією проф. А. П. Голікова і проф. О. Л. Сидоренка було видано книгу «Харьковская область», яку було перевидано у 1997 р.

У березні 1994 р. за ініціативою проф. А. П. Голікова та активної участі кафедри соціально-економічної географії і міжнародних економічних відносин у Харківському університеті було проведено республіканську міжрегіональну науково-практичну конференцію «Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку». За підсумками конференції було видано монографію з однойменною назвою, у написанні якої взяв участь великий колектив авторів – вчені, викладачі, аспіранти ряду вищих навчальних і науково-дослідних закладів України.

Наростання кризових явищ, які охопили усі сфери суспільного життя в Україні у другій половині 1990-х рр., не могли не позначитися і на розвитку науки в регіоні. У 1998 р. на економічному факультеті Харківського університету було відкрито спеціальність «Міжнародні економічні відносини» і створено кафедру міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, завідувачем якої став проф. А. П. Голіков. Це суттєво підірвало науковий потенціал кафедри і призвело до втрати держбюджетної наукової тематики, аспірантури для підготовки наукових кадрів, викликало загрозу зникнення цього наукового напряму і навчальної спеціальності в Харківському університеті.

Виходом з кризи було відродження у 2001 р. кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, яку очолив проф. О. К. Кузін, а з 2006 року – проф. Людмила Миколаївна Нємець, яка у 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» на тему «Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку». Було відновлено наукову підготовку фахівців в аспірантурі, почався процес формування нового молодого колективу кафедри в основному за рахунок її випускників.

Під керівництвом проф. Л.М. Нємець були захищені докторська дисертація докторантки Сегіди К.Ю. (2017 р), кандидатські дисертації та дисертації доктора філософії аспірантів та здобувачів М.Ю. Височина (2007 р.), Ю.Ю. Заволоки (2008 р.), К.Ю. Сегіди, Н.В. Моштакової (2011 р.), О.О. Носирєва (2012 р.), Г.А. Баркової (2007 р.), Ю.І. Кандиби (2009 р.), Л.В. Ключко (2010 р.), Д.В.  Шиян (2012 р.), В.В. Панкратьєвої (2014), Я.В. Василевської (2014), Є.Ю. Телебєнєвої (2015), І.М. Барило (2016), М.О. Логвинова (2021); працює над дисертаційними роботами аспіранти Д.В. Венгрин, Лимар О.С., Родіонов В.В., Шпак Л.М., Буданов В.О., Гордієнко Д.Г.

У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Київського університету Костянтин Аркадійович Нємець захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» на тему «Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем». Під керівництвом проф. К.А. Нємця захистили: докторську дисертацію П.В. Шуканов (2013 р.), кандидатські дисертації аспіранти та здобувачі П.А. Вірченко (2009 р.), О.Г. Кулєшова (2010 р.), Г.Є. Дудкіна (2012 р.), О.Г. Корнус (2009 р.), О. М. Самойлов (2012 р.), С.А. Отечко (2013 р.), В.В. Грушка (2014 р.), Т.Г. Погребський (2015 р.), П.О. Кобилін (2017 р.), А.В. Мазурова (2018 р.), К.О. Кравченко (2018 р.).

Під керівництвом проф. С.В. Кострікова захистили кандидатські дисертації аспіранти Н.В. Добровольська (2014), О.С. Чуєв (2018), працюють над дисертаційними роботами аспіранти Д.С. Серьогін, Безрук В.А.

Під керівництвом проф. К.В. Мезенцева захистили кандидатські дисертації здобувачі І.А. Скриль (2011), Н.А. Сєрокурова (2013).

Під керівництвом проф. К.Ю. Сегіди захистила дисертацію доктора філософії аспірант О.С. Суптело (2021 р.), працюють над дисертаційними роботами аспіранти С.С. Чехов, К.О. Маляренко, Думнов О.С., Боднарюк О.І.

Під керівництвом доц. Телебєнєвої Є.Ю. працюють над дисертаційними роботами аспіранти Гавріков А.О., Перепелиця Є.Г.

Під керівництвом доц. Кравченко К.О. працюють над дисертаційними роботами Хабусєв Є.В., Гаврікова І.М. Перепелиця В.Г.

Під керівництвом доц. Кравченко К.О. працюють над дисертаційними роботами Волков Д.О., Ткаченко Л.В.

У 2014 р. доктор географічних наук, професор Нємець К. А. отримав звання заслуженого професора Каразинського університету.

У 2015 р. Президентом України Петром Порошенком завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, доктора географічних наук, професора Л.М. Нємець нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі професійні здобутки та самовіддане служіння українському народові.

З 2015 р. кафедра активізувала міжнародну діяльність, зокрема у аспекті академічної мобільності викладачів, аспірантів, студентів за програмою Erasmus +. Було укладено договори з Університетом Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія), Талліннським університетом (Естонія), Університетом Акденіз (Туреччина), Остравським університетом (Чеська Республіка). Протягом 2015-2022 рр. викладачі кафедри пройшли 21 стажування, 20 студентів пройшли навчання у вищезгаданих університетах-партнерах за програмою академічної мобільності Erasmus+. Також викладачі університетів-партнерів пройшли 9 стажувань, 1 студент навчався на кафедрі за вищезгаданою програмою.

У 2016 р. премією імені В.Н. Каразіна ІІІ ступеня нагороджено доктора географічних наук, професора Нємця К. А. та кандидата географічних наук, доцента Сегіду К. Ю. У 2017 р. премією імені В.Н. Каразіна ІІІ ступеня нагороджено доктора географічних наук, професора Кострікова С. В.

У 2018 р. кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства відвідала делегація Таллінського університету чолі з ректором професором Тійт Ландом.

У 2018 р. доктор географічних наук, професор Нємець Л. М. отримала звання заслуженого професора Каразинського університету.

За підсумками 2020 року група ГЦР-32 здобула перемогу у конкурсі на кращу студентську групу (куратор – д.геогр.н., проф. Сегіда К.Ю.)

Проф. Сегіда К.Ю та доц. Кравченко К.О. нагороджені Преміями Університету імені В.Н Каразіна, І та ІІІ ступенів відповідно у 2021 р.

У 2023 р. кафедра була перйменована на честь доктора географічних наук, професора Нємець К. А.