Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону


«Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону», ДР № 0108U006694, строки виконання: 2008-2010 рр., керівник – проф. Л.М.Нємець.

НДР без фінансування.

Дане соціально-географічне дослідження було спрямоване на пошук шляхів оптимального розвитку регіонального соціогеопроцесу в сучасних ринкових умовах під впливом глобалізаційних процесів та внутрішніх особливостей України. Головною метою проекту визначалось теоретичне обгрунтування соціально-географічних особливостей соціального розвитку регіону та визначення шляхів оптимального розвитку регіональної соціогеосистеми. Проведене дослідження завершувалось виявленням особливостей, факторів, заходів для розробки моделі стійкого розвитку; запропоновано схему управління соціально-географічним процесом регіонального рівня на основі концептуальної інформаційної моделі. В ході виконання науково-дослідної роботи було підготовлено 13 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 монографії, 2 навчальні посібники, а також значний обсяг публікацій за темою дослідження в провідних фахових виданнях за відповідними напрямками. Використання результатів дослідження дозволили зробити внесок у розв’язання таких регіональних проблем як оптимізація територіальної організації соціальної сфери в цілому і окремих її галузей (охорони здоров`я, культури, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, рекреаційного господарства)‚ що особливо важливо на етапі переходу регіону на засади стійкого розвитку.