Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура, докторантура та інститут здобувачів:

  • Аспірантура за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.
  • Докторантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (2 роки) та без відриву від виробництва (2 роки) формами.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Контакти відділу аспірантури, докторантури та супроводу PhD програм ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: Петренко Наталія Володимирівна

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури, докторантури та супроводу PhD-програм

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році

Тимчасовий стандарт, освітньо-наукова програма, навчальні плани за спеціальністю 103 Науки про Землю

Cертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Науки про Землю» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньо-наукової програми «Науки про Землю» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Географія»)

Ключові дати вступу до аспірантури

Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Наказ «Про затвердження графiку освiтнього процесу на освiтньо-науковому piвнi вищої освiти»
Наказ про введення в дію рішення Вченої ради «Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти університету, освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні»

Освітньо-наукова програма "ГЕОГРАФІЯ"

 

Навчально-методичні комплекси з навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна географія"

 

Working with geodatabases in Human Geografhy (Робота з базами геоданих в суспільній географії) (викладається англійською мовою) – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали

Тривимірне (3D) моделювання міського середовища – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень – проф. Нємець Л.М.доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Науково-асистентська практика