Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура, докторантура та інститут здобувачів:

 •    Аспірантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.
 • Докторантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (2 роки) та без відриву від виробництва (2 роки) формами.
 •    Іститут здобувачів за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою – економічна та соціальна географія. Навчання відбування без відриву від виробництва. Термін навчання встановлюється особисто здобувачем.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Перелік документів для вступу до аспірантури:

   • заява в паперовій формі, в якій указується конкурсна пропозиція із зазначенням спеціальності, факультету, передбачуваного керівника та форму здобуття освіти;
   • документ (одного з документів), то посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реестр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
   • військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
   • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якою здійснюється вступ, і додаток до нього;
   • довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про ранішездобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) (у разі відсутності документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь);
   • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу,
    передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
   • копія документа державною зразка про раніше здобутий освітній
    (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (завірені Приймальною комісією університету або у встановленому законодавством порядку);
   • копія військово-облікового документу для військовозобов'язаних
    (крім випадків, передбачених законодавством);
   • копія документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це в паспорті) (завірені Приймальною комісією університету або у встановленому законодавством порядку);
   • копія трудової книжки (за наявності) (завірені Приймальною комісією університету або у встановленому законодавством порядку);
    автобіографію;
   • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
   • медична довідку за формою 086-о;
   • особовий листок з обліку кадрів;
   • список опублікованих наукових праць (за наявності);
   • дослідницька пропозиція.

Документи подаються українською мовою. Прийом документів здійснюється у відділі аспірантури та докторантури з 15 липня до 31 липня.

Вступні випробування складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (або подача міжнародного сертифікату на знання іноземної мови);
 • презентації дослідницьких пропозицій;
 • середнього балу додатку до диплому;
 • презентації дослідницьких досягнень.

Контакти відділу аспірантури та докторантури ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: Коньшина Ангеліна Вікторівна

Програма вступного екзамену до аспірантури зі спеціальності 11.00.02 - "Економічна та соціальна географія"
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2018 році
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
Наказ «Про затвердження графiку освiтнього процесу на освiтньо-науковому piвнi вищої освiти»
Наказ про введення в дію рішення Вченої ради «Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти університету, освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні»

 

Освітньо-наукова програма "Економічна та соціальна географія" спеціальності 103 Науки про Землю

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Пояснювальна записка до навчального плану підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Розклад занять аспірантів

 

Навчально-методичні комплекси з навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна географія"

 

Робота з базами геоданих в суспільній географії – проф. С. В. Костріков Програма Матеріали

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень – проф. К.А. Нємець Програма Матеріали

Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень – проф. Л.М. Нємець Програма Матеріали

Науково-асистентська практика