Абітурієнту про кафедру


Кафедра економічної географії геолого-географічного факультету Харківського університету була заснована у 1934 р. У 2002 р. – отримала назву кафедри «соціально-економічної географії і регіонознавства». Кафедру очолює доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна.

Фахову підготовку здійснюють 4 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, докторів філософії, доцентів, які забезпечують освітню підготовку студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій навчання. Функціонує навчальна лабораторія при факультеті геології, географії, рекреації і туризму, яка забезпечує навчальний процес викладачів кафедри, де студенти мають можливість користуватися комп'ютерами та Інтернетом. Бібліотечний фонд кафедри налічує понад 750 примірників, якими користуються студенти під час підготовки до занять. Сьогодні на кафедрі навчаються 109 студентів і 9 аспірантів.

Використання Мультимедіа-технологій
Веб-конференція
Інтерактивна лекція
Проведення лекцій в онлайн-режимі

Протягом останніх років кафедра посідає перші місця серед кафедр факультету.

Кафедра здійснює набір студентів за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр географії (спеціальність 106 "Географія", освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток");
 • бакалавр географії (спеціальність 106 "Географія", освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму");
 • бакалавр середньої освіти (географії), вчитель географії (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма «Географія. Природознавство. Економіка. Туристська робота»);
 • магістр географії (спеціальність 106 "Географія", освітньо-професійна програма "Економічна та соціальна географія");
 • магістр географії (спеціальність 106 "Географія", освітньо-професійна програма "Географія рекреації і туризму");
 • магістр середньої освіти (географії), вчитель географії (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»).

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:

 • географічне країнознавство;
 • географія населення з основами демографії;
 • зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • інформаційна географія і ГІС;
 • комп'ютерні технології в суспільній географії;
 • основи географічного моделювання;
 • основи краєзнавчо-туристичної діяльності;
 • основи суспільної географії;
 • політична географія з основами геополітики;
 • регіональна економічна та соціальна географія;
 • регіональні проблеми сталого розвитку;
 • системний аналіз в суспільній географії;
 • теорія і методологія географічної науки;
 • туристсько-рекреаційні ресурси світу;
 • економічна та соціальна географія України.

Навчальним планом передбачені студентські практики.

Навчальна природничо-наукова практика (1 курс) - перший етап - студенти відвідують промислові підприємства та установи соціальної інфраструктури м. Харкова; другий етап практики відбувається на навчальній географічній базі «Гайдари» в Зміївському районі Харківської  області.


Харківський авіаційний завод

Диканівські очисні споруди

Пивзавод "Рогань"

ТОВ "Пірана 

Навчальна професійно-орієнтированна практика (2 курс) - студенти відвідують Закарпаття (Хуст, Воловець, Ужгород, Мукачеве, Берегово, Рахів), Прикарпаття (Коломия, Косів), Кам'янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Львів. Студенти кафедри мають можливість проходити практику за кордоном (Туреччина).


Чернівці

Географічний центр Європи

Хотин

Практика у Туреччині

Виробнича практика (3 курс) - студенти беруть участь у Комплексній навчально-дослідницькій експедиції в районах Харківської області.


Печенізький район

Чугуївський район

Богодухівський район

Золочівський район

Педагогічна практика (4 курс) - студенти  проходять педагогічну практику у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів різних регіонів України.

Виробнича практика (1 курс магістратури) - студенти проходять практику у м. Київ, а також в науково-дослідних установах, органах державного управління, місцевого самоврядуванняасистентську практику у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.


Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут географії НАН України

ДП "Діпромісто"

Також здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 106 Географія, освітньо-професійною програмою «Географія». Кафедра залучає для підготовки докторантів, аспірантів та здобувачів з різних регіонів України, зокрема Полтавської, Сумської, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської, Донецької, Волинської областей.

Соціо-економіко-географи працюють економістом-демографом, економістом-статистом; екскурсоводом, експертом із зовнішньо-економічних питань; економістом з розміщення продуктивнихсил; фахівцем зі світового господарства; фахівцем з регіональної політики та проблем економіки; регіонознавцем; державним інспектором; менеджером міжнародного туризму; менеджером та маркетологом по управлінню підприємствами; працівником авіакомпаній, вчителем школи, коледжу та викладачем ВНЗ; консультантом по плануванню та управлянню територіями; директором фірми, підприємства, організації у туристичних фірмах та компаніях; науково-дослідніих інститутах, які займаються питаннями екології, економіки та соціальної політики; органах управління всіх рівнів (районні, обласні, міські адміністрації, комітети Верховної Ради України) тощо; банківських та комерційних структурах; ГІС-корпораціях та ІТ-секторі, відділах збуту і постачання, логістики; відділах міжнародних зв’язків, підприємствах всіх галузей економіки; центрах зайнятості, фондах пенсійного і соціального страхування, управліннях статистики; школах, коледжах, ліцеїях, технікумах, ВНЗ.

На кафедрі ведеться активна наукова робота, у тому числі студентська. Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю – «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та «Регіон: суспільно-географічні аспекти», організовано роботу студентського дискусійного клубу.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, міжнародних програмах Франції, Німеччини, Бельгії, Польщі, Іспанії, Малайзії, Республіки Білорусь, України та ін. В рамках договорів про академічну мобільність за програмою Erasmus+ студенти та викладачі кафедри мають змогу проходити навчання та стажування в Університеті Орадя (Румунія), Університеті Жирони (Іспанія), Талліннському університеті (Естонія), Університеті Акденіз (Туреччина), Остравському університеті (Чехія).


Всеукраїнський географічний конгрес

Чернівці

Люблін (Польща)

Бухенвальд (Німеччина)"

Ліон (Франція)

Брюссель (Бельгія)

Кафедра випускає міжрегіональний збірник наукових робіт «Часопис соціально-економічної географії». У 2007 р. журнал одержав статус фахового видання ВАК України. У «Часописі соціально-економічної географії» розглядаються сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, відображаються результати новітніх досліджень у цій галузі. Актуалізуються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в різних регіонах України та у світі. «Часопис соціально-економічної географії» включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ. Виходить двічі на рік.

У 2009 р. в університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 64.051.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Спецрада пройшла перереєстрацію у 2019 р. та термін її дії продовжено до 2020 р. Протягом 2009-2020 рр. у спецраді було захищено 27 кандидатських дисертацій за тематикою суспільно-географічних досліджень системи обслуговування населення, системи освіти, культури, охорони здоров’я, транспортної системи, релігійної сфери, туристично-рекреаційної, інвестиційної діяльності, соціально-економічного, демографічного розвитку, соціальної безпеки, геоекологічної ситуації, екологічно збалансованого землеробства різних регіонів України.

 

Кафедра співпрацює з Інститутом географічних досліджень Угорської академією наук (Угорщина); Сілезьким університетом в Катовіцах (Польща), Університетом Осло (Норвегія), Університетом Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія), Талліннським університетом (Естонія), Альбертським університетом (Канада), Університетом Акденіз (Туреччина), Університетом Томаса Бати у Зліні (Чехія), Остравським університетом (Чехія), Казетсартським університетом (Таїланд), Університетом Західної Аттики (Греція), Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія).

З колегами з Іспанії


Онлайн-семінар з колегами з Канади

Лекція Д. Карачоні (Угорщина)

Після лекції А. Сочувки (Польща)

Кафедра піклується про організацію дозвілля студентів. Навчальний рік починається Святом першокурсника. Проводяться свята: День студента, Новий рік, Свято випускника та ін., під  час яких студенти мають можливість розкрити свої творчі здібності. Також студенти мають можливість брати участь в різних університетських заходах (Місс, Містер- університет, КВК, інтелектуальному турнір «Що? Де? Коли?», студентських квестах тощо,


Посвята в студенти

День студента

Новий рік

Красуня університету

Для студентів організовуються спортивні змагання, екскурсії, туристичні поїздки (Польща, Чехія, Австрія, Угорщина тощо).

 

Умови прийому

Зарахування на навчання здійснюється за результатами НТМ та ЗНО 2019-2021 рр. з:

 • української мови та літератури,
 • географії,
 • історії України, математики, іноземної мови, біології, фізики, хімії  (за вибором).

Навчання проводиться на денній та заочній формах (за державним замовленням та на контрактній основі).

Термін навчання для отримання рівня вищої освіти бакалавра – 4 роки (денна і заочна форми навчання) і для отримання рівня вищої освіти магістра – (1 рік 4 місяці).

 

Ми будемо раді Вас бачити за адресою:

61022, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62,

Відповімо на Ваші питання за телефоном: +38 (093) 300-12-58

Наші контакти в електронній мережі:

е-mail: soc-econom-region@karazin.ua