Науково-дослідні держбюджетні теми виконані


Кафедра у 2011 р. почала виконання науково-дослідної роботи за темою «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування», державний реєстраційний номер 0111U008533, строки виконання: з 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р., керівник – проф. Л.М. Нємець). В рамках проекту передбачається розробка теоретичних та практичних суспільно-географічних засад дослідження соціальної безпеки як чинника стійкого соціально-економічного розвитку регіону в аспекті раціонального природокористування (на прикладі Харківської області). В результаті даного дослідження буде визначено рівень депресивності сільських адміністративних районів, розроблена стратегія соціальної безпеки Харківського регіону, запропоновано модель та механізми покращення соціально-економічного становища та підвищення рівня і якості життя його населення за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, створення умов для її оптимізації. Одним з головних факторів забезпечення соціальної безпеки розглядається стан та якість природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. Об’єктом дослідження є соціальна безпека у соціогеосистемі регіонального рівня (на прикладі Харківської області). Предмет дослідження – суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як фактора стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування. Мета проекту – суспільно-географічне обґрунтування соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку, виявлення депресивних територій та визначення шляхів оптимального регіонального соціально-економічного розвитку в аспекті раціонального природокористування. Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає в тому, що його реалізація дозволить вирівняти диспропорції соціально-економічного розвитку у Харківському регіоні, запропонувати конкретні шляхи його переходу на модель стійкого розвитку, визначити та обґрунтувати його оптимальну стратегію за умови збереження природно-ресурсного потенціалу території. Очікується, що наукова і науково-технічна продукція, отримана у результаті виконання проекту, буде відповідати світовому рівню завдяки застосуванню сучасних підходів і методів суспільно-географічних досліджень.

На кафедрі з 2012 р. почалось виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах», строки виконання: з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., керівник – проф. С.В. Костріков). В основі якої – дослідження та аналіз ролі основних факторів формування руслових витрат від поталих вод під час весняних повеней та руслових витрат від літніх зливових паводків у яружно-балкових та річкових водозбірних басейнах; розробка методів практичної реалізації розподілених гідрологічних моделей руслових витрат від поталих вод та дощових паводків через створення проекту відповідного модуля геоінформаційної платформи. Об’єкт дослідження – процеси та явища рідкого та твердого стоку в руслах постійних і тимчасових водотоків, які мають місце в межах водозбірних басейнів; предмет дослідження – закономірності формування (на підставі низки природно-географічних факторів), проходження у просторі, розподілення у часі та впливу на інші процеси на водозборах руслових пікових витрат постійних та тимчасових водотоків; предмет розробки – концептуальні розподілені моделі руслових рідких витрат від весняних повеней та літніх дощових паводків та проект функціональності та інтерфейсу відповідного (гідрологічного) модуля геоінформаційної платформи. Предметом реалізації цієї НДР має стати створена новітня геоінформаційна технологія моделювання особливостей гідрологічного режиму водозбірних басейнів, зокрема – екстремальних руслових рідких витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків; на підставі чого з’явиться можливість ефективного прогнозу несприятливих екзогенних процесів на водозборах, спричинених екстремальними метеорологічними явищами. Вказана ГІС-технологія, яка буде розроблена на підставі відповідної методики геоінформаційного моделювання, має бути подана у вигляді розробленого проекту широкої функціональності та багаторівневого інтерфейсу відповідного програмного забезпечення. Результати НДР можуть бути використані як для підготовки дисертацій, монографій, підручників і учбових посібників, так і безпосередньо в учбовому процесі – для підготовки фахівців-географів.
У 2010-2011 навчальному році колективом кафедри було завершено виконання держбюджетної теми «Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону», № державної реєстрації 0108U006694, строки виконання – з 01.01.2008 по 31.12.2010, без фінансування. Дане соціально-географічне дослідження було спрямоване на пошук шляхів оптимального розвитку регіонального соціогеопроцесу в сучасних ринкових умовах під впливом глобалізаційних процесів та внутрішніх особливостей України. Головною метою проекту визначалось теоретичне обгрунтування соціально-географічних особливостей соціального розвитку регіону та визначення шляхів оптимального розвитку регіональної соціогеосистеми. Проведене дослідження завершувалось виявленням особливостей, факторів, заходів для розробки моделі стійкого розвитку; запропоновано схему управління соціально-географічним процесом регіонального рівня на основі концептуальної інформаційної моделі. В ході виконання науково-дослідної роботи було підготовлено 13 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 монографії, 2 навчальні посібники, а також значний обсяг публікацій за темою дослідження в провідних фахових виданнях за відповідними напрямками. Використання результатів дослідження дозволили зробити внесок у розв’язання таких регіональних проблем як оптимізація територіальної організації соціальної сфери в цілому і окремих її галузей (охорони здоров`я, культури, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, рекреаційного господарства)‚ що особливо важливо на етапі переходу регіону на засади стійкого розвитку.
В цей же період було виконано науково-дослідну роботу «Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина”» № державної реєстрації 0110U000637, строки виконання – з 01.01.2010 по 31.12.2010, обсяг фінансування – 6 тис. грн. Мета науково-дослідної роботи – науково-теоретичне обґрунтування механізмів стійкого розвитку єврорегіону «Слобожанщина» на середньострокову перспективу на основі комплексного аналізу суспільно-географічних особливостей транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області. В результаті даного дослідження запропоновані модель та механізми покращення соціально-економічного становища та підвищення якості життя мешканців прикордонних районів Харківської області за рахунок активізації транскордонного співробітництва на засадах державно-приватного партнерства. Практичне значення мають запропоновані заходи з оптимізації функціонування єврорегіону «Слобожанщина» на середньостроковий період в умовах подолання економічної кризи та подальшого стійкого розвитку. З метою розповсюдження результатів дослідження – опубліковано серія фахових наукових статей; за результатами виконання теми захищено 2 кандидатські дисертації та підготовлено шість дипломних робіт магістрів.

У 2011-2012 навчальному році було завершено виконання держбюджетної теми «Дослідження на підставі геоінформаційного моделювання фрактальних властивостей флювіального рельєфу в цілях прогнозу несприятливих екзогенних процесів» (державний реєстраційний номер 0110U000584, строки виконання: з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р., керівник – проф. С.В. Костріков). Мета науково-дослідної роботи – дослідити і проаналізувати роль фрактальних властивостей рельєфу яружно-балкових та річкових басейнів як індикативних характеристик щодо ініціалізації та подальшого розвитку несприятливих екзогенних процесів, зокрема – водної ерозії. В результаті виконання теми було розроблено методи практичної реалізації фрактального моделювання флювіального рельєфу для цілей ефективного прогнозу характеру рельефоутворення. Розроблені методи моделювання фрактальних характеристик та інші результати цього дослідження можуть використовуватись у заходах з оптимізації природоохоронної діяльності стосовно земельних угідь та водних ресурсів України, а також для захисту грунтів та рослинності від антропогенного навантаження.
В цей же період було виконано науково-дослідну роботу «Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону» (державний реєстраційний номер 0111U006837, строки виконання: з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р., керівник – доц. Ю.І. Кандиба). В рамках цього проекту на підставі теоретико-методичного обґрунтування було проведено комплексне суспільно-географічного дослідження розвитку життєдіяльності населення адміністративних районів Харківського регіону, зокрема дослідження особливостей техногенної безпеки населення. В результаті даного дослідження розроблено картографічну модель територіальної диференціації техногенного навантаження Харківської області, визначено механізми його формування, запропоновано рекомендаційні заходи щодо покращення техногенної безпеки та зменшення техногенного навантаження окремих районів Харківської області для забезпечення стійкого розвитку регіону. Практичне значення мають запропоновані заходи щодо зменшення техногенного навантаження та забезпечення техногенної безпеки районів області з урахуванням визначених особливостей з метою забезпечення збалансованого розвитку регіону та його демографічної складової зокрема. Результати НДР використані при виконанні однієї кваліфікаційної роботи бакалавра та двох дипломних робіт магістрів і спеціалістів.

У 2015 р. кафедра виграла конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок за кошти державного бюджету з темою «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону», терміни виконання: з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., керівник – д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець. В рамках проекту передбачається розробка теоретичних та практичних засад комплексного дослідження регіональної конкурентоспроможності як чинника стійкого соціально-економічного розвитку регіону. Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність соціогеосистеми регіонального рівня (на прикладі одного з регіонів України). Предмет дослідження – суспільно-географічні особливості формування конкурентоспроможності регіону. Мета проекту – комплексне обґрунтування регіональної конкурентоспроможності соціогеосистеми на рівні її адміністративно-територіальних одиниць. Дослідження проводиться на прикладі регіональних соціогеосистем. Вирішуються питання комплексної оцінки природно-ресурсного потенціалу та людського капіталу, проблеми підвищення конкурентоспроможності промисловості та сільського господарства регіону, забезпечення ефективного оптимального функціонування виробничої та соціальної інфраструктури. Комплексне дослідження регіональної соціогеосистеми спрямоване на обґрунтування можливостей території для оптимального використання власних ресурсів та залучення інвестицій на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Будуть запропоновані заходи щодо інноваційного розвитку конкретного регіону як соціогеосистеми і головного чинника підвищення його конкурентоспроможності та покращення соціально-економічного становища, розвитку інфраструктури тощо. Практичне значення матимуть запропоновані заходи щодо підвищення конкурентоспроможності адміністративних районів регіональної соціогеосистеми з метою більш ефективного залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

У 2015 р. кафедра почала роботу над науково-дослідною темою «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (без фінансування, терміни виконання: з 01.01.2015 р. по 31.12.2017 р., керівник – д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець). Мета проекту – суспільно-географічне обґрунтування соціально-економічного розвитку регіону та визначення шляхів оптимального розвитку регіональної соціогеосистеми. У процесі виконання роботи передбачається: обґрунтувати та визначити комплексні індикатори регіонального соціально-економічного розвитку; розробити модель розвитку соціально-географічного процесу регіональної соціогеосистеми; провести оцінку людського капіталу адміністративно-територіальних одиниць регіону; виявити просторово-часові особливості розвитку провідних галузей промисловості, сільського господарства та соціальної сфери регіону; визначити економічний, інфраструктурний та інноваційний потенціал регіону в цілому та його адміністративно-територіальних одиниць;визначити перспективи стійкого соціально-економічного розвитку регіону; розробити рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності адміністративно-територіальних одиниць регіону.Практичне значення матимуть рекомендації регіональним органам державної влади і місцевого самоврядування щодо оптимізації та територіальної збалансованості регіонального соціально-економічного розвитку.

У 2015 р. кафедра брала активну участь у розробці Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, виконуючи дослідження за розділами: економіко-географічне положення, демографічна характеристика, соціальна інфраструктура, туристична інфраструктура, сільське господарство.

У 2016 р. кафедра розпочала виконання держбюджетної науково-дослідної теми "Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі Харківської області)"(тривалість - 01.09.2016-30.07.2018, обсяг фінансування - 275 тыс. грн., керівник - кандидат географічних наук Сегіда К.Ю.). Мета роботи - розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону, створення моделі управління демографічним процесом та оптимізації системи розселення регіону, втілення дослідження за запропонованою методикою на матеріалах Харківської області, розробка науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної та екістичної політики.  Очікувані результати: розробка нових та вдосконалення існуючих методів просторового аналізу демографічного процесу та системи розселення населення, обґрунтування математичних методів прогнозу чисельності, складу та розселення населення;  розробка методики побудови моделі управління демографічним процесом та оптимізації системи розселення регіону;  обґрунтування створення ГІС-моделей основних демографічних процесів, в тому числі міграційних, та інтерактивних карт розподілу населення;   розробка змістового наповнення інформаційної бази даних, визначення кількісних та якісних параметрів, що характеризують населення;   апробація запропонованої методики та методів дослідження демографічного процесу та системи розселення на матеріалах Харківської області;   дослідження особливостей демографічних процесів, в тому числі міграційних, з огляду на трансформацію системи розселення регіону на локальному, місцевому та регіональному рівнях з визначенням часових тенденцій та територіальних особливостей, визначення структурних характеристик та факторів їх формування;   розробка демографічних паспортів та прогнозів населення Харківської області в цілому та окремих адміністративно-територіальних одиниць (міст, районів, урбанізованих зон), зазначаючи особливості системи розселення та ринку праці з визначенням сильних та слабких сторін, загроз та можливостей подальшого розвитку;  складання довідників демографічного потенціалу міст та міських поселень регіону, в тому числі урбанізованих зон, зазначаючи їх ключові характеристики, історично складені, сучасні, втрачені та перспективні функції міст (з огляду на формування поліцентричної моделі просторового розвитку регіону);  розробка інтерактивного атласу та інформаційного довідника «Населення регіону та його демографічний потенціал» для управлінців, роботодавців, потенційних інвесторів, освітян тощо;  розробка програми та анкети для соціологічного дослідження когорти вимушених переселенців, зокрема їх соціальних, демографічних та економічних характеристик, виявлення можливостей для розселення та забезпечення робочими місцями у відповідь до кон’юнктури ринку праці окремих адміністративно-територіальних одиниць з огляду на формування поліцентричної системи розселення, розробити відповідний інформаційний каталог;  розробка Довідкових та методичних матеріалів з використання запропонованих методичних розробок з питань управління демографічними процесами та оптимізації системи розселення регіону для управлінців, потенційних інвесторів, громадських організацій та інших зацікавлених осіб;  розробка науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної та екістичної політики з огляду на виявлені особливості демографічних та екістичних процесів і виконаний прогноз чисельності, складу та розселення населення.

У 2017 р. кафедра розпочала виконання Науково-дослідної роботи спільно з факультетом математики та інформатики (фінансування за рахунок коштів Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання ХНУ імені В. Н. Каразіна) за темою «Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку територій» (Керівник – д. геогр. н., професор К. А. Нємець, термін виконання: 01.03.2017-31.12.2017 рр., обсяг фінансування 75 тис.грн.)

Головною метою проекту є створення спеціального програмного забезпечення інформаційної підтримки, контролю та оптимізації процесу регіонального суспільного управління і досягнення його кінцевого результату – оптимального соціально-економічного розвитку та, як наслідок, неухильне зростання добробуту населення і підвищення рівня його соціальної безпеки.

У результаті виконання проекту буде створено інтегроване поліфункціональне програмне середовище для реалізації моніторингу соціально-економічного розвитку територій. В числі основних реалізованих функцій: збір, обробка, зберігання моніторингової інформації, побудова та порівняльний аналіз траєкторій розвитку керованих суспільно-географічних об’єктів, визначення та інтерпретація низки системних показників розвитку, візуалізація отриманих результатів, підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, варіативне прогнозне моделювання, аналіз ефективності використання ресурсів управління, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для державних і місцевих органів влади, громадських організацій, широкого загалу. В результаті виконання проекту автори створять програмні реалізації використання методу моделювання траєкторії розвитку суспільно-географічних об’єктів у багатовимірному просторі, доопрацюють існуючі доробки з технологій обробки моніторингової інформації, зокрема методи розрахунку системних показників розвитку, компонентного аналізу та побудови прогнозних моделей відповідно до специфіки моніторингу. Буде забезпечено універсальність суспільно-географічного моніторингу, що зумовить можливість його використання на всіх рівнях організації суспільства – від найменших одиниць адміністративно-територіального устрою (село, місто, район, регіон) до загальнодержавного рівня.