Держбюджетні науково-дослідні теми, що виконуються


У 2016 р. кафедра розпочала виконання держбюджетної науково-дослідної теми "Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі Харківської області)"(тривалість - 01.09.2016-30.07.2018, обсяг фінансування - 275 тыс. грн., керівник - кандидат географічних наук Сегіда К.Ю.). Мета роботи - розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону, створення моделі управління демографічним процесом та оптимізації системи розселення регіону, втілення дослідження за запропонованою методикою на матеріалах Харківської області, розробка науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної та екістичної політики.  Очікувані результати: розробка нових та вдосконалення існуючих методів просторового аналізу демографічного процесу та системи розселення населення, обґрунтування математичних методів прогнозу чисельності, складу та розселення населення;  розробка методики побудови моделі управління демографічним процесом та оптимізації системи розселення регіону;  обґрунтування створення ГІС-моделей основних демографічних процесів, в тому числі міграційних, та інтерактивних карт розподілу населення;   розробка змістового наповнення інформаційної бази даних, визначення кількісних та якісних параметрів, що характеризують населення;   апробація запропонованої методики та методів дослідження демографічного процесу та системи розселення на матеріалах Харківської області;   дослідження особливостей демографічних процесів, в тому числі міграційних, з огляду на трансформацію системи розселення регіону на локальному, місцевому та регіональному рівнях з визначенням часових тенденцій та територіальних особливостей, визначення структурних характеристик та факторів їх формування;   розробка демографічних паспортів та прогнозів населення Харківської області в цілому та окремих адміністративно-територіальних одиниць (міст, районів, урбанізованих зон), зазначаючи особливості системи розселення та ринку праці з визначенням сильних та слабких сторін, загроз та можливостей подальшого розвитку;  складання довідників демографічного потенціалу міст та міських поселень регіону, в тому числі урбанізованих зон, зазначаючи їх ключові характеристики, історично складені, сучасні, втрачені та перспективні функції міст (з огляду на формування поліцентричної моделі просторового розвитку регіону);  розробка інтерактивного атласу та інформаційного довідника «Населення регіону та його демографічний потенціал» для управлінців, роботодавців, потенційних інвесторів, освітян тощо;  розробка програми та анкети для соціологічного дослідження когорти вимушених переселенців, зокрема їх соціальних, демографічних та економічних характеристик, виявлення можливостей для розселення та забезпечення робочими місцями у відповідь до кон’юнктури ринку праці окремих адміністративно-територіальних одиниць з огляду на формування поліцентричної системи розселення, розробити відповідний інформаційний каталог;  розробка Довідкових та методичних матеріалів з використання запропонованих методичних розробок з питань управління демографічними процесами та оптимізації системи розселення регіону для управлінців, потенційних інвесторів, громадських організацій та інших зацікавлених осіб;  розробка науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної та екістичної політики з огляду на виявлені особливості демографічних та екістичних процесів і виконаний прогноз чисельності, складу та розселення населення.