Господоговірні науково-дослідні теми, що виконуються


У 2016 р. кафедра почала працювати над госпдоговірною темою "Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка" (тривалість - 07.07.2016-30.06.2017, обсяг фінансування - 10 тыс. грн., керівник - кандидат географічних наук Сегіда К.Ю.). Мета роботи - розробка теоретико-методичного обґрунтування територіального планування міста Харкова та Харківського регіону з огляду на характеристики демографічного потенціалу. Очікувані результати від проекту: аналіз суспільно-географічного положення території Харківської області та міста Харкова, виявлення сильних та слабких сторін, загроз та можливостей; визначення кількісних та якісних параметрів, що характеризують демографічний потенціал Харківського регіону та міста Харкова; обчислення демографічного потенціалу на низовому адміністративному рівні; виявлення причин та наслідків територіальної диференціації; комплексна характеристика територіального планування міста Харкова та Харківського регіону, визначення диспропорцій та невідповідності демографічному потенціалу; розробка напрямів удосконалення геопланування регіону та міста; виконання SWOT-аналізу, визначення сильних та слабких сторін, проблем та перспектив розвитку області та міста на низовому ієрархічному рівні; наукове обґрунтування заходів регіональної соціально-економічної політики. 

 

У 2017 р. кафедра виконує госпдоговірну тему «Суспільно-географічне обґрунтування
формування об’єднаних територіальних громад у Первомайському районі Харківської області» (термін виконання – 01.01.2017 р. – 31.12.2017 р., обсяг фінансування – 20 тис. грн., керівник – докт. геогр. наук, проф. Л.М. Нємець). Мета роботи – виявлення природно-географічних, демографічних, соціально-економічних особливостей Первомайського району Харківської області та наукове обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад в сучасних умовах здійснення децентралізації в Україні. Очікувані результати від проекту: аналіз особливостей суспільно-географічного положення Первомайського району; характеристика демографічного та трудоресурсного потенціалу Первомайського району в контексті формування об’єднаних територіальних громад; демографічний прогноз району; виявлення особливостей соціальної інфраструктури району; просторово-часовий аналіз економічного розвитку району для встановлення закономірностей територіального розвитку; виявлення сильних та слабких сторін соціально-економічного розвитку району; обґрунтування моделей виділення територіальних громад у Первомайському районі; суспільно-географічна характеристика запропонованих для виділення територіальних громад.