Матеріально-технічна база кафедри


Освітня та науково-дослідна складова навчального процесу студентів та аспірантів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця реалізується у межах Навчальній лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій (аудиторія 5-66) та двох навчальних аудиторіях кафедри: 3-62, 3-63. Усі аудиторії обладнано комп’ютерами, сучасним устаткуванням для супроводу освітнього процесу, посібниками, стендами та ілюстративним матеріалом. Весь аудиторний фонд кафедри забезпечено комп’ютерами, під’єднаними до  мережі інтернет.


Навчальні аудиторії кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій забезпечує якісну підготовку здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктоpа філософії (PhD). Лабораторія функціонує при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства з 1995 року за адресою: майдан Свободи, 4, корпус 11, ауд. 5-66. У 2020-2021 р. стала структурним підрозділом факультету геології, географії, рекреації і туризму. Завідувач лабораторії – кандидат географічних наук Кобилін Павло Олексійович, який забезпечує функціонування навчальних аудиторій 3-62, 3-63 кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій

Навчальна лабораторія (аудиторія 5-66) та навчальні аудиторії 3-63, 3-62 аудиторії кафедри виконують наступні функції:

 • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктоpа філософії (PhD) через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових компетентностей у сфері суспільної географії, регіонального розвитку, геодемографії, інформаційних та геоінформаційних технологій;
 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних та гурткових занять згідно з чинними робочими програмами навчальних дисциплін та планами роботи студентських наукових гуртків;
 • впровадження інноваційних освітніх технологій в усі види навчальних занять, реалізація елементів дистанційного навчання;
 • забезпечення доступу співробітників та здобувачів до наукометричних баз ScienceDirect, SCOPUS, SciVal, WEB OF SCIENCE, EBSCO, Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press та CulOnline;
 • забезпечення роботи інформаційного сайту кафедри, формування навчально-методичної бази для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів;
 • участь в організації та здійсненні міжнародного співробітництва з установами та організаціями за профілем кафедри;
 • залучення здобувачів до практичної діяльності у навчальних та наукових проєктах.

На базі навчальної лабораторії 5-66 та навчальних аудиторій 3-62, 3-63 кафедри проводяться  лабораторні, практичні та семінарські заняття, науково-дослідні та асистентські практики студентів, захисти кваліфікаційних робіт, засідання Дискусійного клубу студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених  кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, круглі столи та секційні засідання міжнародних конференцій «Регіон: стратегії оптимального розвитку» та «Регіон: суспільно-географічні аспекти», Перша міжнародна докторська літня школа з міської геополітики, І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії.

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства має сучасне матеріально-технічне забезпечення:

 • комп’ютери специфікації DELL OptiPlex 3060 Small Form Factor;
 • інтерактивні дошки Panasonic UB-T780;
 • інтерактивні дошки Pansion S62;
 • стаціонарні мультимедійні проектори Epson EB-XA400;
 • портативні проектори Epson EB 536Wi, Epson EB-440W;
 • проекційний екран Projecta Cinema Rf Electrol;
 • 2 магнітно-маркерні дошки.

У навчальному процесі використовується ліцензійне програмне забезпечення:

 • ліцензійні операційні системи Windows 10 Pro Education,
 • ліцензійна програма ArcGis 10.7.1 (5 ліцензій),
 • Microsoft Office 10 Standart (15 ліцензій).

Навчання на кафедрі повністю комп’ютеризовано. Всі види робіт, які здійснюють студенти кафедри (практичні роботи, звіти з практики, кваліфікаційні роботи, тощо) виконуються за допомогою комп’ютерних технологій. Підвищенню комп’ютерної обізнаності студентів сприяє вивчення навчальних дисциплін «Комп’ютерні технології в суспільній географії (практикум)», «Інформатика з основами геоінформатики», «Інформаційна географія та ГІС».

Також на всіх рівнях підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється інтенсивна фахова підготовка щодо  опанування географічних інформаційних систем (ГІС), що дозволяє досконало оволодіти сучасними ГІС-платформами та програмами для опрацювання географічних баз даних та використовувати отримані знання під час проходження практики, підготовки кваліфікаційних робіт, а також майбутнього працевлаштування.

Науково-методична геоінформаційна складова забезпечується навчальними курсами «Географічні інформаційні системи», «Інформаційні технології у територіальному менеджменті», «Робота з базами даних в суспільній географії», «Статистичні методи і обробка геоінформації», «Тривимірне (3D) моделювання міського середовища».

Використання інтерактивних дошок при викладанні навчальних дисциплін дозволяє максимально унаочнити процес викладання за рахунок можливості використання картографічного, фото- та відеоматеріалу, безпосередньо підійти до організації активного навчання із максимальною залученістю здобувачів. Функція кольорового маркеру дозволяє створювати кольорові рисунки та схеми, впроваджувати інтерактивні методи навчання. Позитивним аспектом також є можливість доступу до глобальної мережі Інтернет. Інтерактивні дошки використовуються як в аспекті освітньої діяльності, так і під час проведення круглих столів та секційних засідань конференцій.