RSS Feed

22.07.2017

Відбувся попередній захист докторантки кафедри

20 червня 2017 року відбувся поведеній захист дисертації докторантки кафедри Сегіди Катерини Юріївни на тему «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону».

Окрім співробітників кафедри, на розширеному засіданні були присутні доктори та кандидати наук різних спеціальностей ХНУ імені В. Н. Каразіна зокрема д. геогр. н., проф. Голіков Артур Павлович, д. філос. н., проф. Завєтний Сергій Олександрович, д. іст. н., проф. Каплін Олександр Дмитрович, д. геол.-мін. н., проф. Лур’є Анатолій Іонович, д. геогр. н., проф. Пересадько Віліна Анатоліївна, д. фіз.-мат. н., проф. Соколенко Володимир Іванович, д. геол.-мін. н., проф. Суярко Василь Григорович, д. геогр. н., доц. Шуканов Павло Васильович, к. соціол. н., доц. Віннікова Наталія Анатоліївна, к. геогр. н., доц. Жемеров Олександр Олегович, к. геол.-мін. н., доц. Матвєєв Андрій В’ячеславович, к. хім. н., доц. Панченко Валентина Григорівна, к. геол.-мін. н., доц. Удалов Ігор Валерійович, та рецензенти – професор кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету д. геогр. н., проф. Дудник Іван Миколайович та завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича д. геогр. н., проф. Круль Володимир Петрович.

Доповідь докторантки викликала зацікавленість аудиторії та жваве обговорення. Враховуючи позитивні рецензії, схвальні відгуки шановного зібрання, актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, їх впровадження, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи відповідним вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму рекомендувала дисертацію Сегіди Катерини Юріївни на тему: «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.