RSS Feed

22.07.2017

Освітня програма “Економічна та соціальна географія” (кандидат наук)

Шифр: 10
Галузь знань: Природничі науки

Код: 103

Спеціальність: Науки про Землю

Опис:

Змістом спеціальності є розроблення наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно - пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

Основними напрямами суспільно-географічних досліджень є територіальна організація виробництва та невиробничої діяльності, населення і розселення, комплексна оцінка природно-ресурсного, трудового, виробничого та інтегрального потенціалу окремих регіонів і країн, розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних зв'язків, обґрунтування соціально-економічного районування держави.

 

Освітньо-наукова програма підготовки кандидата наук за спеціальністю 103 - Науки про Землю

 

Потенційні наукові керівники:

д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна;

д. геогр. н., професор Нємець Костянтин Аркадійович;

д. геогр. н., професор Костріков Сергій Васильович.

Випускаюча кафедра: Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, soc-econom-region@karazin.ua

Перспективи:

Особи з науковим ступенем кандидата географічних наук можуть працювати у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, органах управління всіх рівнів, на підприємствах різних галузей економіки, у комерційних структурах. Вони можуть займати посади керівників, наукових співробітників, викладачів. Виробнича діяльність пов’язана з управлінською, науково-дослідницькою, викладацькою роботою у сферах районного планування, регіонального управління, територіального менеджменту.

 Контактна особа: д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна, soc-econom-region@karazin.ua
Телефон: +380 (57) 707-52-74
Адрес: Головний корпус,аудиторія 3-61

Рівень: кандидат наук

Форма навчання: денна, заочна

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Строки навчання: 3 роки (денна форма), 4 роки (заочна форма)

Передумови (рівень освіти): повна вища освіта

Випробування: економічна та соціальна географія (вступний екзамен), філософія (вступний екзамен), іноземна мова (вступний екзамен)

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму, geo@karazin.ua