RSS Feed

26.02.2018

Міжнародна науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Інформаційне повідомлення
про проведення Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих науковців
«Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Харківська обласна станція юних туристів (Україна), Могилівський державний університет ім. А.О. Кулєшова (Білорусь), Талліннський університет (Естонія), Сілезький університет в Катовіце (Польща), Університет Жирони (Іспанія), Університет Орадя (Румунія), проводять 3-4 квітня 2018 року міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти» з метою об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та природничими науками, а також пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівців-географів.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрями конференції:
1. Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.
2. Сучасні проблеми регіонального розвитку.
3. Геодемографічні дослідження.
4. Рекреаційна географія і туризм.
5. Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2018 року подати до Оргкомітету:
 Заявку на участь у конференції в електронному вигляді: назва файлу – прізвище автора: наприклад, Petrenko_zayavka.doc. У заявці вказати:
• Прізвище, ім’я та по батькові.
• Місто, ВНЗ та його адреса.
• Факультет, кафедра, курс.
• Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для відправлення збірника поштою (у разі заочної участі).
• Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі).
• Назва наукового напряму конференції.
• Назва доповіді.
• Науковий керівник (для студентів та аспірантів).
• Форма участі у конференції (очна або заочна).
• Потреба у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах.
• Попереднє замовлення на проживання.
 Матеріали доповіді:
Обсяг – до 4-х сторінок. Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт.
Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.doc). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником. Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або у співавторстві).
Заявки, матеріали надсилати на електронну адресу: konfregion@ukr.net.
Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з поданими заявками. Учасники конференції з інших міст розміщуються на Харківській обласній станції юних туристів або (за бажанням) у хостелах та готелях Харкова.
Проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.
Культурна програма передбачає екскурсії по м. Харкову.

Телефони для довідок:
+38 (057) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
+38 (066) 567-79-35 – Логвинова Марина Олександрівна
+38 (050) 643-31-44 – Кандиба Юрій Іванович
E-mail: konfregion@ukr.net

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

УДК 911.3 І.С. Коваленко
koval3@gmail.com
Науковий керівник – канд. геогр. наук, доц. С.П. Петренко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Текст доповіді

Список використаних джерел: 1. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с. 2. Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

Інформаційний лист