Посібники


2008 рік

 1. Решетов І. К., Вірченко П.А. Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство». – Харків, 2008. – 146 с.

2009 рік

 1. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Робочий зошит для практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – Харків, 2009. – 51 с.

2010 рік

 1. Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. – Харків, 2010. – 31 с.
 2. Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.
 3. Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс – Харків, 2010. – 100 с.
 4. Кандиба Ю.І. Техніко-економічні основи виробництва: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія». – Харків, 2010. – 20 с.
 5. Ключко Л.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії» (перероблено та доповнено). – Харків‚ 2010. – 43 с.
 6. Нємець К.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Інформаційна географія». – Харків, 2010. – с. 38
 7. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України».  – 3-е вид., переробл. і допов. - Харків, 2010. – 51 с.

2012 рік

 1. Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 34 с. 
 2. Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 58 с. (скачати .pdf)
 3. Костріков С.В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 44 с. (скачати. pdf).
 4. Костріков С.В., Сегіда К.Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», – Харків, 2012 – 62 с. (скачати .pdf)
 5. Кулєшова Г. О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.
 6. Кулєшова Г.О., Якименко І.А. Методичний комплекс з курсу „Зовнішньоекономічні зв'язки України”. – Харків, 2012. – 69 с.
 7. Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. 
 8. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Навчально-методичний комплекс з курсу: «Основи соціальної географії». – Харків, 2012. – 108 с.
 9. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Яновська О.О. Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 40 с. 
 10. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. 
 11. Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 56 с. 
 12. Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с. 

2013 рік

 1. Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 60 с.
 2. Кулешова А.А. Основы менеджмента: учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Харьков, 2013. – 55 с.
 3. Кулєшова Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з  дисципліни «Географія світового господарства» / Г.О.Кулєшова, В.І. Редін. – Харків, 2013. – 23 с.
 4. Немец К.А., Сегида Е.Ю. Статистические методы и обработка геоинформации: учебно-методическое пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013. – 60 с.
 5. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Немец К. А. Региональные проблемы устойчивого развития: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», специальность «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 72 с.
 6. Нємець Л. М., Яковлєва Ю. К., Полевич І. О. Муніципальне  управління: навчальний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2013. – 74 с.
 7. Нємець Л. М., Вірченко П. А., Сільченко Ю. Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 6-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2013. – 100 с.
 8. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 72 с.
 9. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Харків, 2013. – 20 с.
 10. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 80 с.

2014 рік

 1. Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
 2. Нємець К. А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К. А. Нємець, П. А. Вірченко, Г. О. Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с.
 3. Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
 4. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю. Основы социальной географии: учебное пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2014. – 112 с.
 5. Немец Л. М., Сегида К. Ю. Методические рекомендации для прохождения  экономико-географического этапа учебной практики студентов 1 курса направления подготовки «География», которые обучаются на русском языке (издание 2-е, дополненное). – Харьков, 2014. – 20 с.
 6. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання четверте. – Харків, 2014. – 20 с. 
 7. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Нємець К. А., Сегіда К. Ю. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л. М. Нємець, Ю. Ю. Сільченко, К. А. Нємець, К. Ю. Сегіда. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с.
 8. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А. Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник. – Харків, 2014. – 265 с.
 9. Редін В.І., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Еко-номічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2014. – 20 с.
 10. Сегида Е. Ю., Редин В. И., Телебенева Е. Ю. География Харьковской области: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2014. – 59 с.
 11. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Видання друге. Доповнене. – Харків, 2014. – 20 с.
 12. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие. – Харьков, 2014. – 154 с. 

2015 рік

 1. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS: компьютерный практикум / В.А. Бережной, С.В. Костриков. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 80 с.
 2. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы MapInfo: Компьютерный практикум / В. А. Бережной, С. В. Костриков – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 108 с.
 3. Вирченко П.А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 2-ое издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 60 с.
 4. Вірченко П.А. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України». – 1-ше видання. – Харків, 2015. – 72 с.
 5. Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2015. – 56 с.
 6. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько- рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяльність». – Харків, 2015. – 43 с. 
 7. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Гусєва Н. В. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання п’яте. – Харків, 2015. – 24 с.
 8. Нємець Л.М., Вірченко П.А., Гусєва Н.В. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 8-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2015. – 104 с.
 9. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для практическо-семинарских занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 72 с.
 10. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму». – Харків, 2015. – 70 с.
 11. Нємець Л.М. Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
 12. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Видання третє. Доповнене. – Харків, 2015. – 54 с.
 13. Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.

2016 рік

 1. Вірченко П.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2016. – 32 с.
 2. Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  семінарсько-практичних  занять  з курсу  «Суспільно-географічне  районування  України»  –  2-ше  видання, перероб. і допов. – Харків, 2016. - 72 с.
 3. Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства  арківської  області:  суспільно-географічний підхід.  Монографія /  Н.В. Добровольська,  С.В. Костріков.  – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 276 с. 
 4. Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: авчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 73 с.
 5. Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 82 с.
 6. Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи аспірантів, які навчаються за спеціальністю 11.00.02  «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 –  79 с.
 7. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». – Харків, 2016. – 41 с.
 8. Нємець  Л.М.,  Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  практично-семінарських занять  з  курсу «Економічна і соціальна географія України».  –  9-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2016. – 104 с.
 9. Нємець Л.М. Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.
 10. Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу «Екскурсознавство» для магістрантів, які навчаються за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму» спеціальність «Науки про Землю». – Харків, 2016. – 37 с.

2017 рік

 1. Вірченко П.А. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України» – 3-те видання, перероблене. – Харків, 2017. - 64 с.
 2. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.
 3. Нємець Л.М., Вірченко П.А. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 10-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2017. – 116 с.

2018 рік

 1. Гусєва Н. В. Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Географія рекреації та туризму». – Харків, 2018. – 101 с.
 2. Гусєва Н. В. Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2018. – 151 с.
 3. Методичні вказівки виконання та оформлення дипломних робіт магістрів за освітніми програмами «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія та освітньою програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва, К. Ю. Сегіда. – Харків, 2018. – 40 с.
 4. Нємець К.А., Кравченко К.О. Інформаційна географія та ГІС: навчальнометодичний посібник. – Харків, 2018. – 108 с.
 5. Нємець Л.М., Вірченко П.А. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 11-е вид., перероблене. – Харків, 2018. – 116 с.
 6. Сегіда К. Ю. Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи студентів бакалавріату другого курсу спеціальності 103 Науки про Землю освітньої програми «Географії» спеціалізації «Економічна та соціальна географія» / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка. – Харків, 2018. – 82 с.
 7. Сегіда К. Ю. Основи соціальної географії: методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи студентів бакалавріату третього курсу спеціальності 6.040104 Географія / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, 2018. – 39 с.

2019 рік

 1. Соціальна географія: підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. - К.: Фенікс, 2019. - 304 с.