Освітньо-професійна програма “Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія