Госпдоговірні виконані науково-дослідні теми


Науково-дослідна робота виконувалася за темою «Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи іі оптимізації» за замовленням Ясинуватської пересувної механізованої колони; строки виконання: з 01.12.2012 р. по 31.12.2013 р., обсяг фінансування – 30 тис. грн., керівник – проф. Л. М. Нємець. За мету в даній науково-дослідній роботі поставлено вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону. В результаті дослідження передбачається виконання системно-структурного аналізу життєдіяльності сільського населення Донецької області; виявлення особливостей, закономірностей та проблем демографічного і соціально-економічного розвитку сільської місцевості; оцінка стану розвитку та територіальної диференціації соціальної інфраструктури сільської місцевості Донеччини; розробка моделей оптимізації соціальної інфраструктури сільської місцевості Донеччини; розробка рекомендацій щодо проведення регіональної політики в аспекті розвитку соціальної інфраструктури. В результаті виконання науково-дослідної роботи планується розробити економічні напрями щодо удосконалення благоустрою сільського житлового фонду з використанням показника тривалості нагромадження необхідних фінансових ресурсів і урахуванням діючих механізмів у країнах з розвиненими ринковими відносинами та обґрунтована необхідність дотацій з державного бюджету на розвиток житлового будівництва на селі; за допомогою методів економіко-математичного моделювання розробити економіко-математична модель оптимального територіального розташування об’єктів шкільної мережі в сільських поселеннях, критерієм оптимальності якої виступає мінімум загальної суми витрат на організацію шкільної освіти, а обмежуючим параметром в даній моделі виступає час, який школяру потрібно витратити, щоб добратися з дому до школи з врахуванням його віку і інших факторів; визначити і обґрунтувати нові види господарської діяльності суб’єктів соціальної інфраструктури села в умовах рекреаційної зони з наданням статусу сімейного підприємства, функціонування яких сприятимуть облаштуванню сільських поселень та визначено пріоритети подальшого розвитку соціальної інфраструктури села; розробити модель нової сільської забудови Донеччини; виконати прогноз необхідних обсягів робіт по удосконаленню соціальної інфраструктури. Окрім того, результати НДР можуть бути використані як для підготовки докторської та кандидатських дисертацій, монографій, статей, підручників і навчальних посібників.

Науково-дослідна робота виконувалася за темою «Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» за замовленням Полтавського університету економіки і торгівлі; строки виконання: з 01.03.2013 р. по 02.02.2014 р., обсяг фінансування – 10 тис. грн., керівник – проф. К.А. Нємець. Мета науково-дослідної роботи полягає в створенні навчального посібника з дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації». Завданнями науково-дослідної роботи є: науково-методичне обґрунтування доцільності викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» студентам ВНЗ України; розробка авторської програми з відповідної навчальної дисципліни; впровадження результатів геоекономічних досліджень в систему фахової підготовки та наукової роботи економістів і економіко-географів. В результаті виконання науково-дослідної роботи планується підготовка рукопису (електронну версію) навчального посібника з дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» загальним обсягом 10 друкованих аркушів; підготовка докторської дисертації; наукові публікації у фахових виданнях та збірниках наукових праць; виступи на міжнародних науково-практичних конференціях.

У 2014-2015 рр. виконувалася тема «Комплексна соціально-економічна характеристика Хорольського району Полтавської області» (державний реєстраційний номер 0114U005618, строки виконання: з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р., обсяг фінансування – 10 тис. грн., керівник – проф. Л.М. Нємець). Охарактеризовано економіко-географічне положення, чинники соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний потенціал, особливості господарства, демографічної ситуації Хорольського району. Виявлено основні проблеми розвитку господарства району, серед яких головними є: неефективні міжгалузеві зв’язки, застарілі основні фонди, складне фінансове становище багатьох підприємств, зниження рівня кваліфікації працівників, значне погіршення родючості ґрунтів. Визначено перспективи розвитку соціально-демографічної складової Хорольського району, зокрема акцентовано на вдосконаленні наступних заходів, зокрема підтримка молодих сімей, своєчасна фінансова соціальна допомога відповідним категоріям населення, забезпечення населенням житлом, створення нових робочих місць та залучення кваліфікованих трудових кадрів із сусідніх районів області.