Демографічні проблеми в Україні та світі


Демографічні проблеми в Україні та світі

міжфакультетська дисципліна за вибором студента, до вивчення якої запрошуються студенти всіх факультетів Каразінського університету

Мета – теоретична і практична підготовка студентів у галузі управління демографічним розвитком територій, узагальнення попередньо набутих знань з демографії і географії населення, просторові та часові особливості демографічних проблем у світі та в Україні, їх причин та наслідків; набуття практичних навичок фахового просторово-статистичного аналізу демографічних проблем та розробки обґрунтованих заходів демографічної політики.

Завдання: вивчити теоретичні та методологічні основи сучасних концепцій соціально-демографічного розвитку, визначити ключові демографічні проблеми України, їх причини та територіальні особливості, опанувати методичний інструментарій просторово-статистичного аналізу демографічних проблем, моделювання та прогнозування демографічних процесів, навчитися визначати та комплексно аналізувати демографічні проблеми територій різних ієрархічних рівнів, розробляти науково-обґрунтовані заходи демографічної політики.

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання:

- розуміння змісту, передумов та причин формування сучасних демографічних проблем у світі та в Україні;  сутності та місця геодемографії в системі наук; особливостей збору та аналізу даних про населення, статистичний облік та обробка інформації; імпліментації отриманих знань у різних сферах практичної діяльності

- знання про

  • - населення та його структуру, основні чинники та етапи заселення та формування розселенської мережі в регіонах світу та в Україні,
  • - розселення населення, населені пункти та системи розселення, їх розвиток, моделей просторового розвитку територій;
  • - відтворення населення та його складові, чинники їх змін та територіальні особливості,
  • - демографічний перехід, демографічну поведінку, демографічну безпеку;
  • - міграційні процеси, провідні їх чинники та найбільші напрями в світі;
  • - володіння методами геодемографічних та соціодемографічних досліджень, застосування математико-статистичних методів для відбору, обробки та аналізу демографічної інформації; прогнозування та моделювання;

- уміння

  • - аналізувати часові та територіальні особливості окремих демографічних процесів, визначати чинники та причини, оцінювати ситуацію та прогнозувати подальші зміни;
  • - складати геодемографічну характеристику територій різних ієрархічних рівнів, визначати ключові риси демографічного потенціалу, соціальної та демографічної безпеки,
  • - виконувати просторовий та часовий аналіз, прогноз і моделювання соціальних, міграційних, демографічних та розселенських процесів;
  • - розробляти шляхи регулювання соціальних, міграційних, демографічних та розселенських процесів на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.

Викладач – доктор географічних наук, доцент Катерина Юріївна СЕГІДА (E-mail: kateryna.sehida@karazin.ua)

Програма дисципліни