Геоурбаністика


Геоурбаністика

міжфакультетська дисципліна за вибором студента, яка викладається в осінньому семестрі, до вивчення якої запрошуються студенти всіх факультетів Караізнського

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, що забезпечує дисципліна ГЕОУРБАНІСТИКА:

 

1) Знати:

- теоретико-методичні основи геоурбаністики як науки;

- понятійно-термінологічний апарат геоурбаністики;

2 - історико-географічні, соціальні, політичні, економіко-географічні, містобудівні та інші особливості розвитку міст і міських систем у країнах різного типу;

- особливості розвитку та просторові закономірності урбанізації;

- основні етапи еволюції міських систем (місто – міська агломерація – урбанізований район – урбанізована зона – мегалополіс);

- сучасні урбаністичні тенденції у світі та Україні; - концепції формування «міст майбутнього» (green-city, smart-city, creative-city, inclusivecity, global-city тощо);

- види і типи міст та міських систем, їх основні характеристики; - роль та значення міст у міжнародних відносинах, розселенні населення і територіальній організації господарства;

- просторову структуру міст, їх функціональні зони; - основні риси географії міст України.

2) Вміти:

- застосовувати отримані знання в навчальних і науково-дослідницьких роботах та подальшій практичній діяльності;

- орієнтуватися в сучасних тенденціях і проблемах розвитку урбанізації, міст та міських систем в Україні та світі;

- розкривати роль економіко-географічного положення в розвитку міст і міських систем;

- розкривати вплив глобалізації на урбанізаційні процеси; - пояснювати характер функціонування міст і міських систем.

Викладач – кандидат географічних наук Катерина Олександрівна КРАВЧЕНКО